Hình ảnh kỷ yếu

go here http://enuan.com/2011/04/02/da-oggi-1-ap.. Một số hình ảnh kỷ yếu của các lớp

follow site
IMG_6557

 D13CQQM01

DSC_3423

D13CQQT02


TDP_7844

D13CQKT01,02

 12509705

 D12CQKT01,02