Hình ảnh buổi các buổi trình bày của đoàn doanh nhân Mỹ thuộc tổ chức REI cho sinh viên khoa QTKD

h1-rei-hcm h2-rei-hcm h3-rei-hcm h4-rei-hcm h5-rei-hcm h6-rei-hcm