Tổ chức Khoa QTKD

 • Khoa Quản trị kinh doanh có 15 người, trong đó 1 trợ lý khoa và 14 giảng viên thuộc 3 bộ môn: Marketing, Quản trị, Tài chính – Kế toán.

 • Phó trưởng khoa – Phụ trách khoa: TS trương Đức Nga
  Phó khoa: TS Hồ Thị Sáng
 • Bộ môn Marketing
  1. TS. Trương Đức Nga – Trưởng bộ môn
  Email: tdnga@ptithcm.edu.vn
  2. TS. GVC. Hoàng Lệ Chi
  Email: hlchi@ptithcm.edu.vn
  3. ThS. Nguyễn Xuân Bá
  Email: nguyenxuanba@ptithcm.edu.vn
  4. ThS. Nguyễn Thị Hải Uyên
  Email: haiuyen@ptithcm.edu.vn

 • Bộ môn Quản trị
  1. TS. GVC. Hồ Thị Sáng – Trưởng bộ môn
  Email: htsang@ptithcm.edu.vn
  2. TS. Nguyễn Văn Phước
  Email: nguyenvanphuoc@ptithcm.edu.vn
  3. ThS. Đỗ Như Lực
  Email: dnluc@ptithcm.edu.vn
  4. ThS. Phạm Mỹ Hạnh
  Email: pmhanh@ptithcm.edu.vn
  5. ThS. Phan Thị Hồng Hạnh
  Email: honghanh@ptithcm.edu.vn

 • Bộ môn Tài chính –kế toán
  1. ThS. Dương Nguyễn Uyên Minh – Trưởng Bộ Môn
  Email: dnuminh@ptithcm.edu.vn
  2. ThS. Nguyễn Hoàng Thanh
  Email: nhthanh@ptithcm.edu.vn
  3. ThS. Nguyễn Bảo Lâm
  Email: baolam@ptithcm.edu.vn
  4. ThS. Đỗ Duy Trọng
  Email: doduytrong@ptithcm.edu.vn
  5. ThS. Trần Thị Nhật Hà
  Email: tranthinhatha@ptithcm.edu.vn

 • Văn phòng khoa
  KS. Đỗ Kim Tân – Trợ lý Khoa
  Điện thoại: 08-3 730 5314 hoặc 08-38 22 9372

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *