• Đào tạo nguồn nhân lực kinh doanh, quản lý chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội 
  • Thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, marketing và kế toán tài chính.
  • Góp phần đưa Học viện CNBCVT trở thành đơn vị đầu ngành trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Việt Nam.