Một số hình ảnh kỷ yếu của các lớp


IMG_6557

 D13CQQM01

DSC_3423

D13CQQT02


TDP_7844

D13CQKT01,02

 12509705

 D12CQKT01,02