1. Định hướng và tầm nhìn

2. Các phòng Lab nghiên cứu