Đề nghị hỗ trợ tuyển dụng nhân viên kinh doanh của Công ty Khatoco