Trong thời gian gần 2 tuần kể từ ngày 05/11/2020 đến ngày 16/11/2020 – Khoa Quản trị kinh doanh PTITHCM đã tiến hành Hướng dẫn chuẩn bị Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học chính quy khoá 2017 các ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing và Kế toán.

Sinh viên đã tham gia khá đông đủ và cùng trưởng các bộ môn các ngành trao đổi khá chi tiết về những việc cần chuẩn bị cho kỳ thực tập tốt nghiệp. Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động này tại một số lớp thuộc các ngành nêu trên.