Ngày 29/9/2020 -Khoa Quản trị kinh doanh Học viện Công Nghệ BCVT tại TP. HCM đã tiến hành Buổi Lễ Trao Giấy Chứng nhận sinh viên Nghiên cứu khoa học cho 82 sinh viên tham gia. Trong đó có 11 sinh viên đạt loại xuất sắc và 71 sinh viên đạt loại tốt và khá. Tất cả các đề tài đều được cấp kinh phí hỗ trợ nghiên cứu.

Sau đây là một số hình ảnh ngày lễ trao Giấy chứng nhận Nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Quản trị kinh doanh PTITHCM