• Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Căn cứ Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-HV ngày 15/6/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;
 • Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 12/02/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 8 của Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-HV ngày 15/6/2015 của Giám đốc Học viện,
  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2019. Chi tiết trong các file đính kèm:
 1. Thông báo tuyển sinh
 2. Mẫu sơ yếu lý lịch
 3. Phiếu đăng ký dự tuyển
 4. Mẫu xác nhận thời gian công tác
 5. Mẫu cử cán bộ dự thi
 6. Bảng tham chiếu quy đổi chứng chỉ tiếng Anh (Phụ lục I)
 7. Danh mục ngành đúng, ngành/chuyên ngành phù hợp, ngành gần/khác (Phụ lục II)

Xem thêm: Khung đào tạo Thạc sĩ quản trị kinh doanh