Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh có thể ứng tuyển vào các vị trí dưới đây:

Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

 • Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp
 • Tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Nghiên cứu, phát triển thị trường phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh và thành lập các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh dịch vụ
 • Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân
 • Cán bộ nghiên cứu
 • Giảng dạy về quản trị kinh doanh tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo
 • Có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ sau đại học ở các chuyên ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành Quản trị Marketing

 • Quản lý kinh doanh
 • Phát triển trị trường
 • Quản trị marketing
 • Nghiên cứu phân tích thị trường
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu trong các doanh nghiệp
 • Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân
 • Cán bộ nghiên cứu
 • Giảng dạy về quản trị kinh doanh tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo
 • Có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ sau đại học ở các chuyên ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Sinh viên có thể tìm hiểu thêm về ngành Quản trị kinh doanh tại đây.