Nội dung chương trình học của ngành Marketing tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.HCM. Thông tin chi tiết giúp sinh viên tìm hiểu rõ ràng hơn về ngành học, nội dung được học trong chương trình 4 năm. Chương trình bao gồm các khối lượng kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp nhằm xây dựng cho các em nền tảng cơ sở và bổ trợ về khối ngành Marketing.

Khối lượng kiến thức: 127 tín chỉ (không bao gồm nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

Cấu trúc chương trình:

STT Khối kiến thức Số tín chỉ
1 Kiến thức giáo dục đại cương 46
2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Trong đó:
– Kiến thức cơ sở và bổ trợ của khối ngành và ngành
– Kiến thức chuyên ngành
71

57
14

3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 10
Tổng cộng 127

Chuyên ngành Truyền thông Marketing

I/ Các môn chuyên ngành chính của chuyên ngành Truyền thông Marketing:

 • Chiến lược phương tiện truyền thông;
 • Quan hệ công chúng; Marketing trực tiếp;
 • Quản trị quảng cáo;
 • Đề án: Kế hoạch Truyền thông Marketing

II/ Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành:

 • Kinh tế vĩ mô
 • Kinh tế vi mô
 • Marketing căn bản
 • Nguyên lý kế toán
 • Kinh tế lượng
 • Quản trị học
 • Hành vi khách hàng
 • Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
 • Mạng máy tính và Internet
 • Phát triển ứng dụng web
 • Quản trị cơ sở dữ liệu kinh doanh
 • Ứng dụng đa phương tiện trong kinh doanh
 • Quản lý dự án
 • Thương mại điện tử
 • Quản trị Marketing
 • Phương pháp nghiên cứu Marketing
 • Truyền thông Marketing tích hợp
 • Marketing dịch vụ
 • Marketing công nghiệp
 • E- Marketing và các học phần tự chọn (3/5): Kế toán quản trị
 • Quản trị thương hiệu
 • Quản trị bán hàng
 • Phân tích hoạt động kinh doanh
 • Luật kinh doanh.

III/ Khối kiến thức cơ bản nhóm ngành:

 • Toán cao cấp 1
 • Lý thuyết xác suất và thống kê
 • Toán kinh tế
 • Toán cao cấp 2
 • Pháp luật đại cương
 • Tâm lý quản lý
 • Lịch sử các học thuyết kinh tế.

IV/ Khối kiến thức chung
Khối kiến thức chung cho cả 2 chuyên ngành gồm các môn:

 • Tiếng Anh: trình độ B1 khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hay Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 • Tin học cơ sở
 • Các môn kỹ năng: thuyết trình, làm việc nhóm, tạo lập văn bản bằng tiếng việt, lập kế hoạch và tổ chức công việc; giao tiếp; giải quyết vấn đề; tư duy sáng tạo;
 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
 • Các môn khác…theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Với nội dung chương trình học như trên, ngành Marketing đem đến cho sinh viên không chỉ kiến thức mà còn trang bị hành trang về mặt kỹ năng và thái độ để phù hợp với thực tế cuộc sống.
Các em có thể tìm hiểu thêm về ngành Marketing tại đây.
Thông tin về Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.HCM – Tìm hiểu tại đây